کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

تولید صدا

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

vocal cord, voice production, larynx, glottis, speech, pharynx, sound wave, sound, tone, deep voice, high frequency sound, vibration, upper airway, palate, lip, respiration, arytenoid cartilage, exhalation, tongue, respiratory tract, human, inhalation, speech development, biology

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Cortical organisation of speech

Producing speech requires the synchronised operation of several cortical centres.

Respiratory system

The respiratory system is responsible for the intake of oxygen and the release of carbon dioxide.

The upper gastrointestinal tract

During swallowing food travels from the mouth cavity into the stomach.

مکانیسم دریافت طعم

گیرنده های طعم محرک های شیمیایی را به سیگنال های برقی تبدیل می کنند۔

بینی، مکانیسم بوییدن

گیرنده های بویایی هنگامی که توسط بو تحریک می شوند، سیگنال های الکتریکی تولید می کنند۔

گیتار

گیتار از سازهای زخمه‌ای است که در اشکال مختلف موجود است۔

بلندگو چگونه كار مي كند؟

در بلندگوها امواج صوتی با القای الکترومغناطیسی تولید می شوند۔

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Effects of smoking on the lungs

Smoking severely damages the respiratory system, it may cause COPD or lung cancer.

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform circular motion.

Thyroid gland

An important endocrine gland producing hormones that affect metabolism and the calcium balance of the body.

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند۔

مسواک زدن

مسواک زدن دقیق بخش مهمی از بهداشت دهان و دندان است۔

Human teeth

Humans have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars.

Added to your cart.