کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

توهم نوری

توهم نوری

اطلاعات جمع آوری شده توسط چشم، توسط مغز اشتباه تفسیر می شود۔

علوم طبیعی

کلیدواژه‌ها

optical, optical illusion, vision, perception, visual illusion, illusion, paradox, eye, imaging, brain, depth perception, distance, illusion of depth, game, perspective, viewpoint, signal, optics, stereopsis, 3D view, visual cortex

موارد مربوط

بازی الفبای روسی

الفبای روسی را تمرین کنید ، کلمات را از حروف بسازید۔

اتاق ایمز

اتاق ایمز یک اتاق غیر طبیعی است که برای ایجاد یک توهم نوری استفاده می شود۔

اتاق بچه ها

این انیمیشن به توسعه ادراک فضایی کمک می کند۔

بازی الفبای آلمانی

الفبای آلمانی را تمرین کنید و کلمات را از حروف تشکیل دهید۔

بازی الفبای انگلیسی

الفبای انگلیسی را تمرین کنید! کلمات را کنار بگذارید!

دستگاه های نوری

امروزه طیف گسترده ای از دستگاه های نوری، از میکروسکوپ ها گرفته تا تلسکوپ ها مورداستفاده قرارمی گیرند۔

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند۔

Grouping of solids 1

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Light and shadow

By varying the position of the light source, you can examine the shades projected onto the planes of the coordinate system.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16th century)

The first indoor theatre in modern history to be constructed according to the theatre-building codes of Antiquity was inaugurated in 1585.

The mechanism of vision

The curvature of the lens of the eye changes when we look at a distant or at a near object, to ensure a sharp image.

Constructing shapes (3D)

Building 3D shapes into a given cube mesh with the help of several views.

Cube sections (exercise)

Examining solids formed by the intersection of a cube and a plane.

سایه‌ها

تغییر وضعیت نور در فصل‌های مختلف۔ اندازه‌گیری ارتفاع با استفاده از سایه‌ها۔

Building shapes (multi colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Building shapes (one colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Cube of cubes

An exercise about the regular hexahedron built from unit cubes to help deepen your knowledge of cubes.

Added to your cart.