کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

توپوگرافی زمین

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

topography, Earth, landform, hills, mountain range, plain, desert, river, lakes, map knowledge, hydrography, blank map, continent, border, map, Earth globe, physical geography, nature

موارد مربوط

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد۔

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند۔

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند۔

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند۔

نقشه امداد چین

مقدمه ای برای تسکین و هیدروگرافی چین۔

گسل (متوسط)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی شکسته ، که سپس به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند۔

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Monsoon wind system

In summer, monsoon winds bring heavy rainfall from the ocean to the continent.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

The Suez Canal

The Suez Canal is an artificial waterway connecting the Red Sea and the Mediterranean Sea.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند۔

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

نقشه توپوگرافی مجارستان

این انیمیشن مناطق جغرافیایی مجارستان را نشان می دهد۔

Added to your cart.