کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

تمرینات مولکولی I (پیوندها)

تمرینات مولکولی I (پیوندها)

تمرینی در مورد انواع مختلف پیوند.

شيمى

کلیدواژه‌ها

molecule, covalent bond, single bond, multiple bond, sigma bond, pi bond, bonding pair of electrons, lone pair, bond angle, covalent valence, central atom, ligand, molecular shape, 3D, bond, practicing, chemistry, exercise

موارد مربوط

تشکیل مولکول های هیدروژن

اتم های هیدروژن در مولکول های هیدروژن کنار هم توسط یک پیوند کووالانسی نگهداری می شوند.

ساختار مولکول های نیتروژن

این انیمیشن ساختار مولکول های نیتروژن، با یک پیوند سیگما و دو پیوند پای را نشان می دهد که اتم ها کنار هم نگه می دارند.

هیدروژن ( H₂ )

گاز بی رنگ، بی بو، سبک تر از هوا. رایج ترین عنصر شیمیایی در جهان است.

Added to your cart.