کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

تمرین شبکه مکعب مستطیل

تمرین شبکه مکعب مستطیل

این انیمیشن شبکه های مختلف یک مکعب را نشان می دهد و شامل یک بازی است۔

رياضى

کلیدواژه‌ها

net of a cuboid, net, cuboid, solids, exercise, geometry, mathematics

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Cuboid

A cuboid is a polyhedron with six rectangular faces.

Grouping of cuboids

This animation demonstrates various types of cuboids through everyday objects.

تمرین شبکه مکعب

همه شبکه های دارای 6 مربع یکسان تمی توانند مکعب ایجاد کنند۔

توابع مهم

نمایش جذابی از عبارات جبری۔

تاس

تاس عادی ممکن است برای حل تمرینات آماری و احتمالی استفاده شود۔

بازی شکل ها

نماها و شبکه هایی از اشکال سه بعدی را پیدا کنید۔

Colouring a cube

Colouring the vertices, edges and faces of a given cube according to the criteria specified in the exercise.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Cube of cubes

An exercise about the regular hexahedron built from unit cubes to help deepen your knowledge of cubes.

Volume and surface area (exercise)

An exercise about the volume and surface area of solids generated from a ´base cube´.

Constructing shapes (3D)

Building 3D shapes into a given cube mesh with the help of several views.

Cube (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cube can be identified by its vertices.

Cube puzzle

Building cubes shown in several views from the available unit cubes aids spatial vision and other skills.

Cube sections (exercise)

Examining solids formed by the intersection of a cube and a plane.

Building shapes (multi colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Building shapes (one colour)

Build 3D shapes from unit cubes with the help of several views.

Added to your cart.