کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

تمرین شبکه مکعب

تمرین شبکه مکعب

همه شبکه های دارای 6 مربع یکسان تمی توانند مکعب ایجاد کنند.

رياضى

کلیدواژه‌ها

net of a cube, cube, net, regular solids, solids, geometry, exercise, mathematics

موارد مربوط

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Cube puzzle

Building cubes shown in several views from the available unit cubes aids spatial vision and other skills.

تاس

تاس عادی ممکن است برای حل تمرینات آماری و احتمالی استفاده شود.

محیط، مساحت، سطح و حجم

این انیمیشن فرمول های محاسبه محیط و مساحت شکل ها و همچنین مساحت و حجم احجام هندسی را نمایش می دهد.

Platonic solids

This animation demonstrates the five regular three-dimensional (or Platonic) solids, the best known of which is the cube.

Added to your cart.