کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ذرت

یکی از مهم ترین محصولات تک لپه ای است.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

maize plant, maize ear, caryopsis, fodder, crops, domesticated plants, tassel, staminate flower, parallel-veined leaf, flower, fibrous root system, monocot, pistillate flower, spadix, cotyledon, plumule, radicle, starch, endosperm, plant, biology

موارد مربوط

گرده

گرده برای لقاح تخمک گیاهان است. دانه های گرده در شکل ها و اندازه های متنوع، مشخصه گونه ها قرار می گیرند.

آناتومی برگ ها

این انیمیشن انواع اصلی برگ ها و تفاوت های بین برگ های تک لپه ای ها و دو لپه ای ها را نشان می دهد.

مقایسه میوه های حقیقی و میوه های کاذب

فرابر ميوه های واقعی از مادگی توسعه مي يابد، در حالی كه فرابر میوه های کاذب از ساير قسمت های گل منشا می گیرد.

Added to your cart.