کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ذرت

ذرت

یکی از مهم ترین محصولات تک لپه ای است.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

maize plant, maize ear, caryopsis, fodder, crops, domesticated plants, tassel, staminate flower, parallel-veined leaf, flower, fibrous root system, monocot, pistillate flower, spadix, cotyledon, plumule, radicle, starch, endosperm, plant, biology

موارد مربوط

گل

این انیمیشن ساختار یک گل معمولی را نشان می دهند.

گرده

گرده برای لقاح تخمک گیاهان است. دانه های گرده در شکل ها و اندازه های متنوع، مشخصه گونه ها قرار می گیرند.

آناتومی برگ ها

این انیمیشن انواع اصلی برگ ها و تفاوت های بین برگ های تک لپه ای ها و دو لپه ای ها را نشان می دهد.

مقایسه میوه های حقیقی و میوه های کاذب

فرابر ميوه های واقعی از مادگی توسعه مي يابد، در حالی كه فرابر میوه های کاذب از ساير قسمت های گل منشا می گیرد.

کشاورزی دقیق

این انیمیشن استفاده از فناوری نوین در کشاورزی را نشان می دهد۔

Banana

Banana is one of the most commonly consumed fruits in the world.

Bulbous spring plants

This animation demonstrates the anatomy of tulips, daffodils and snowdrops.

Cereals

Cereals are species of grasses cultivated for their edible grains.

Comparison of monocots and dicots

The two groups of angiosperms are monocots and dicots.

Edible nightshades

Many of the most important food crops we consume belong to the family of nightshades.

Horse chestnut

This animation demonstrates how horse chestnut trees change throughout the seasons

Reed and bulrush

Cosmopolitan monocots inhabiting watersides.

Seeds and germination

Dicotyledons have two embryonic leaves (cotyledons), while monototyledons have only one.

The flowers of angiosperms

The animation demonstrates the different flower types of angiosperms.

Vegetative plant organs

These organs are vital for the survival and development of plants.

مبدا دام و محصولات زراعی

حیوانات اهلی و محصولات زراعی از نقاط مختلف جهان سرچشمه می گیرند.

Life cycle of mosses and ferns

This animation compares the life cycles of mosses and ferns, helping to understand the general life cycle of plants.

Added to your cart.