کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

اثر گلخانه‌ای

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

greenhouse effect, global warming, climate change, desertification, rise in sea level, heat absorption, reflection, incoming radiation, emitted radiation, atmospheric gases, greenhouse gas, carbon dioxide, methane, nitrogen oxide, water vapour, agriculture, industry, transportation, human activity, atmosphere, air, Earth, sea level, Sun, cloud, settlement, waste, glacier, society, nature, geography

موارد مربوط

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

آلودگی خاک

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی خاک را نشان می دهد.

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است.

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است.

جنگل زدایی

جنگل زدایی تاثیر منفی روی محیط زیست دارد.

کوه های یخ

کوه های یخ بلوک هایی از آب شیرین منجمد هستند که در دریا شناورند.

شكل گيري آتشفشان هاي چینه‌ای

آتشفشان هاي چینه‌ای از لایه هایی از خاکستر آتشفشانی، آوار و گدازه تشکیل شده است.

وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست

ترکیب درایوهای بنزین و برقی می تواند باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود.

تغییر فصول-سطح متوسط-

به دلیل انحراف محور کره ی زمین، زاویه ی تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی مشخص درطول سال دائما تغییر می کند.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Pollution

Pollution is the detrimental effect of human activity on the natural environment.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

Warm front, cold front

Cold and warm fronts are formed where bodies of cold and warm air meet.

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است.

ازون ( O₃ )

آلوتروپ اکسیژن، متشکل از سه اتم اکسیژن.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Added to your cart.