کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

تغییرات هندسی - انتقال

تغییرات هندسی - انتقال

این انیمیشن انتقال هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد۔

رياضى

کلیدواژه‌ها

translation, geometric transformation, vector, geometric translation in plane, geometric translation in space, geometry, mathematics

موارد مربوط

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

تغییرات هندسی - چرخش

این انیمیشن چرخش هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد۔

Geometric transformations – reflection

This animation demonstrates geometric reflection, a type of geometric transformation both in plane and space.

Angle of inclination of lines and planes

This animation demonstrates the angle of inclination of lines and planes in various positions.

Relative position of lines and planes

This animation demonstrates the relative position of lines and planes.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Cube

This animation demonstrates the components (vertices, edges, diagonals and faces) of the cube, one of the Platonic solids.

Dividing Space into Regions by 3 Planes

Division of space by three intersecting planes in several different arrangements.

Added to your cart.