کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

تغییر فصول-سطح متوسط-

تغییر فصول-سطح متوسط-

به دلیل انحراف محور کره ی زمین، زاویه ی تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی مشخص درطول سال دائما تغییر می کند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

change of seasons, season, seasons, spring, summer, autumn, winter, equinox, winter solstice, summer solstice, solstice, axial tilt, angle of inclination, axis of rotation, circulatory system, culmination, Earth, Sun, sunlight, year, calendar, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, month, months, rotation, Equator, polar circle, nature, astronomy, geography

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

سایه‌ها

تغییر وضعیت نور در فصل‌های مختلف۔ اندازه‌گیری ارتفاع با استفاده از سایه‌ها۔

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی هر مکان روی زمین را دقیقاً مشخص می کند۔

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

محدوده های زمانی

زمین به ۲۴ منطقه زمانی تقسیم شده است۔ زمان استاندارد زمانی است که در مناطق زمانی استفاده می شود۔

ساعت چند است؟

بازی برای تمرین استفاده از ساعتهای آنالوگ و دیجیتال۔

بلوط قرمز اروپایی

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه درختان در طول فصول تغییر می کنند، که نمونه آن از بلوط های اروپایی است۔

درخت سیب

سیب یکی از محبوب ترین میوه ها در سراسر جهان است۔

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Horse chestnut

This animation demonstrates how horse chestnut trees change throughout the seasons

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

Change of seasons (basic)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes is continuously changing during the year.

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

Added to your cart.