کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

ایکتیوستگا

ایکتیوستگا

یک دوزیست ماقبل تاریخ و نماینده اولیه چهاراندامان، که ۳۶۰ میلیون سال پیش منقرض شد۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

Ichthyostega, prehistoric creature, fossil, extinct, Devonian period, four-limbed, terrestrial life, aquatic lifestyle, animal, vertebrates, amphibian, predator, biology

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

تیکتالیک

یک شکل انتقالی بین ماهی و چهاراندامان یا مهره داران چهار پا است۔

گیاهان و جانوران کربنیفر

این انیمیشن برخی حیوانات و گیاهان را نشان می دهد که بین دوره های دوونین و پرمین ( ۲۹۹–۳۵۸ میلیون سال پیش ) زندگی می کردند۔

تریلوبیت ها

اجداد عنکبوتیان و سخت پوستان متعلق به کلاس تریلوبیت۔

تیرانوسورس رکس (مارمولک ستمگر)

گوشت خواران بزرگ، تقریبا یکی از بهترین شناخته شده ها از دایناسورها۔

بی دندان پرنده

یک خزنده بالدار ماقبل تاریخ، شبیه پرندگان۔ گرچه، هیچ ارتباط مستقیمی بین آن ها وجود ندارد۔

آپاتوسور

دایناسور گیاهخوار با گردن بلند و دارای بدن قوی۔

Ammonites

An extinct group of Cephalopoda, with solid external skeletons. They are excellent index fossils.

Archaeopteryx

The archaeopteryx shows characteristics of both birds and reptiles. It is probably the ancestor of birds.

Axolotl

The axolotl, also known as Mexican salamander, is an amphibian species that keeps its gills even in adulthood.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, the 'terrible claw', was a carnivorous dromaeosaurid dinosaur.

Edible frog

This animation demonstrates the anatomy of amphibians through the example of a common species of frogs.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Homo erectus

The ‘upright man’ used tools and could set fire.

Ichthyosaur

Fish-like marine dinosaurs which resembled dolphins; a good example of convergent evolution.

Monsters of the Palaeozoic: sea scorpions

Eurypterids are an extinct group of Palaeozoic aquatic arthropods.

Permian flora and fauna

This 3D scene presents the flora and fauna of the last period of the Palaeozoic Era.

Stegosaurus

A type of prehistoric reptile having bony plates on its back, which aided thermoregulation.

Triceratops

A type of herbivorous dinosaur easily recognisable by its large frill and three horns which lived in the Cretaceous period.

West Indian Ocean coelacanth

Living fossil, important stage in the evolution of tetrapods.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

ماهیان زره دار پیش از تاریخ

گونه های منقرض شده ماهی که دارای ´زره´ ضخیم هستند که از سر محافظت می کنند۔

Vertebrate brain evolution

During the evolution of vertebrates the relative development of brain areas has changed.

Added to your cart.