کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

استخوان های سینه

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

chest, sternum, ribs, true rib, false rib, floating rib, cartilaginous joint, skeleton, ribcage, vertebra, cartilage, anatomy, human, biology

موارد مربوط

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند۔

Effects of smoking on the lungs

Smoking severely damages the respiratory system, it may cause COPD or lung cancer.

Respiratory system

The respiratory system is responsible for the intake of oxygen and the release of carbon dioxide.

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند۔

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند۔

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند۔

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است۔

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند۔

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند۔

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است۔

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد۔

آناتومی قلب

این صحنه موقعیت، آناتومی و عملکرد اندام مرکزی سیستم گردش خون انسان را نشان می دهد۔

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Movements of the head

This animation demonstrates how muscles and vertebrae move the head.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Appendicitis

The inflammation of the vermiform appendix, which is connected to the cecum, requires immediate surgical intervention. The animation shows the cause and...

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است۔

Added to your cart.