کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

استایرن (وینیل بنزن) ( C₈H₈ )

استایرن (وینیل بنزن) ( C₈H₈ )

مایع بی رنگ با بویی شبیه بنزن. مونومر پلی استایرن.

شيمى

کلیدواژه‌ها

styrene, vinylbenzene, aromatic hydrocarbon, delocalised electrons, polymerisation, monomer, polymer, plastic, polystyrene, styrofoam, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

پیوند کووالانسی در مولکول های بنزن

در بنزن، پیوندهای سیگما و پای بین اتمهای کربن وجود دارد.

بنزن ( C₆H₆ )

بنزن ساده ترین هیدروکربن آروماتیک است.

بنزوئیک اسید ( C₆H₅COOH )

ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک آروماتیک.

پیریمیدین ( C₄H₄N₂ )

یک ترکیب ارگانیک هتروسیکلی، مشتقات آن تیمین، سیتوزین و یوراسیل است.

نفتالین ( C₁₀H₈ )

ساده ترین هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای.

پیریدین ( C₅H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک بازیک. یک مایع سمی بی رنگ و با بوی تند.

فنول ( C₆H₅OH )

ساده ترین ترکیبات هیدروکسی آروماتیک.

آنیلین ( C₆H₅NH₂ )

ساده ترین آمین آروماتیک. نام علمی آن فنیل آمین است.

Added to your cart.