کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

سرباز رومی - قرن اول قبل از میلاد

سرباز رومی - قرن اول قبل از میلاد

مزدوران ارتش روم باستان به خوبی آموزش دیده و مجهز به جدیدترین سلاح ها بودند۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

mercenary, mercenary army, legionary, Rome, Római Birodalom, soldier, warfare, weapon, sword, shield, spear, armament, breastplate, helmet, clothing, sarcina, antiquity, Marius' Mule, equipment, tent, camp

موارد مربوط

Ancient Roman infantry tactics

Members of the ancient Roman Legions were the masters of military tactics.

Ancient Roman military camp

As the Roman Empire expanded, military camps were established on the newly conquered territories.

استان ها و شهرک های روم باستان

این انیمیشن، تاریخ روم باستان را در طول قرن ها نشان می دهد۔

Alesia (France, 1st century BC)

The Gaul city Alesia, defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of Julius Caesar in 52 BC.

Ancient Roman siege engines

Ancient Roman conquerors had effective siege engines developed for attacking fortifications.

Battle of Alesia (52 BC)

The Gaul city Alesia, which was defended by Vercingetorix, was besieged by the Roman forces of Julius Caesar in 52 BC.

Battle of Zama (202 BC)

Scipio’s Roman army defeated Hannibal’s Punic army in the battle fought during the 2nd Punic war in Africa.

Quinquereme (3rd century BC)

The warship having several rows of oars was the typical warship of the Hellenistic era.

Ancient Roman aqueduct and road

The excellent road and aqueduct system covering the whole empire reflects well the development of the Roman civilisation.

Late Roman soldier (4th century)

The prosperity of the eastern part of the Roman Empire started in the early 4th century, during the reign of Emperor Constantine.

Legendary ancient empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Pula Arena (Pula, 1st century)

The Pula Arena, located in present-day Croatia, was one of the largest Roman amphitheatres in the Antiquity.

The battle of Actium (31 BC)

In the battle fought at the shores of Hellas, Octavian won a decisive victory over Marcus Antonius.

The Battle of the Catalaunian Plains (451)

The Roman army, led by Flavius Aetius, stopped the Hun invasion led by king Attila

جنگجو آلمانی - قرن ۴

جنگجویان آلمانی که از شمال اروپا به سمت جنوب پخش می شدند، امپراتوری روم را نیز تهدید می کردند۔

Ancient Roman senator with his wife

Senators, being members of the highest social class of ancient Rome, wore togas with purple edges.

Colosseum (Rome, 1st century)

The most famous and most magnificent amphitheatre of Rome was built in the 1st century.

Diocletian's Palace (Split, Croatia)

The fortress-like palace was built by Roman Emperor Diocletian on the coast near his home town.

Greek and Macedonian phalanx formation

The phalanx formation was a military formation of the Greek heavy infantry.

بايرم (کشتی جنگی پارويي باستان)

بايرم نوعی کشتی جنگی باستانی است که دارای یک بخش برجسته رو به جلوي كشتي و دو عرشه پارويي است که ارتش هاي بسياري از آن استفاده كرده اند۔

لباس بربرها - قرن ۵

لباس نشانگر سبک زندگی و فرهنگ عصر و منطقه خاص است۔

Byzantine Emperor (6th century)

The Byzantine Emperor was the head of the Byzantine Empire, the direct continuation of the Roman Empire.

Roman gladiators (2nd century)

Gladiators were combatants who entertained audiences in fights against each other or wild animals in ancient Roman arenas.

Added to your cart.