کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

گسل (متوسط)

گسل (متوسط)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی شکسته ، که سپس به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

faulting, plate tectonics, mountain formation, fault-block mountains, block, horst, ditch, fault terraces, basin, tectonic plate, fault line, rock, rising, descending, mountain, nature, geography

موارد مربوط

چين خوردگي (پيشرفته)

نیروهای فشاری جانبی باعث می شوند که سنگها چین خورده شوند۔ اینگونه کوه های چين خورده شکل می گیرد۔

گسل (پایه)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی یشکنند، که به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند۔

چین خوردگی (ابتدایی)

نیروهای متراکم جانبی باعث می شود که سنگها چین خورده شوند۔ به این صورت کوه های چین خورده شکل می گیرد۔

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Moai (Easter Island, 16th century)

This Pacific island is famous for its unique monolithic human figures.

نقشه توپوگرافی مجارستان

این انیمیشن مناطق جغرافیایی مجارستان را نشان می دهد۔

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

Added to your cart.