کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

گسل (پایه)

گسل (پایه)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی یشکنند، که به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

faulting, fault-block mountains, mountain formation, block, horst, ditch, fault terraces, fault line, rock, rising, descending, mountain, nature, geography

موارد مربوط

چين خوردگي (پيشرفته)

نیروهای فشاری جانبی باعث می شوند که سنگها چین خورده شوند۔ اینگونه کوه های چين خورده شکل می گیرد۔

گسل (متوسط)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی شکسته ، که سپس به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند۔

چین خوردگی (ابتدایی)

نیروهای متراکم جانبی باعث می شود که سنگها چین خورده شوند۔ به این صورت کوه های چین خورده شکل می گیرد۔

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

نقشه توپوگرافی مجارستان

این انیمیشن مناطق جغرافیایی مجارستان را نشان می دهد۔

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

Added to your cart.