کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

کشتی های بادبانی

کشتی های بادبانی

کشتی های دو دکله، که اولین بار در قرن هفدهم در هلند ساخته شدند، عمدتا به عنوان کشتی های تجاری بکارگرفته می شدند.

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

sailboat, sailing boat, watercraft, barque, schooner, shipping, modern history, water transport, sail, sails, merchant ship, battleship, anchor, parapet, keel, hull, rudder, stern, rope ladder, mizzen sail, mizzen mast, mainmast, staysail, foremast, square sail, jib, bowsprit, gaff sail, topsail, wind direction, sailing, trade, merchant, transportation, warfare, technology

موارد مربوط

قوانین حرکت نیوتن

این انیمیشن سه قانون حرکت سِر ایزاک نیوتن را که اساس مکانیک کلاسیک شد، نشان می دهد.

کشتی نفتکش

ظهور کشتی های نفتکش به اواخر قرن ۱۹ میلادی برمی گردد؛ امروز آنها یکی از انواع بزرگترین کشتی ها هستند.

Battle of Trafalgar (1805)

The British Royal Fleet led by Admiral Lord Nelson defeated the combined Franco-Spanish fleet in the naval battle during the Napoleonic Wars.

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

بايرم (کشتی جنگی پارويي باستان)

بايرم نوعی کشتی جنگی باستانی است که دارای یک بخش برجسته رو به جلوي كشتي و دو عرشه پارويي است که ارتش هاي بسياري از آن استفاده كرده اند.

Added to your cart.