کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

شكل گيري آتشفشان هاي چینه‌ای

شكل گيري آتشفشان هاي چینه‌ای

آتشفشان هاي چینه‌ای از لایه هایی از خاکستر آتشفشانی، آوار و گدازه تشکیل شده است۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

stratovolcano, volcanic activity, volcano, volcanic cone, magma, crater, lava, conduit, magma chamber, tuff, volcanic debris, ash, magmatic activity, debris, rock, nature, geography

موارد مربوط

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود۔

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

Added to your cart.