کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

شبکه مکعبی مرکز پر

شبکه مکعبی مرکز پر

ساختار کریستالی بسته بندی شده با کمترین فشردگی۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

body-centered cubic lattice, body-centred, metal lattice, metallic bonding, elementary cell, lattice structure, coordination number, metals, sodium, potassium, iron, chromium, tungsten, vanadium, general chemistry, chemistry

موارد مربوط

الماس

دگرشکل کریستالی عنصر کربن، سخت ترین ماده شناخته شده است۔

شبکه فلزی شش گوشه

فلزات تشکیل دهنده شبکه فلزی شش گوشه انعطاف ناپذیر و مشکل در تراش دادن هستند۔

گرافیت

یکی از آلوتروپ های کریستالی کربن عنصری۔

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر این امکان را می دهد تا اتم های فلزی در نزدیکترین موقعیت به هم قرار گیرند۔

گداختن آلومینیوم

گداختن آلومینیوم فرآیندی است که در آن آلومینیوم از آلومینای از طریق الکترولیز استخراج می گردد۔

فلزها

اتم های فلزی ساختار شبکه ای منظم را تشکیل می دهند۔

فولرن ( C₆₀ )

یک کریستال آلوتروپ کربن که در اواخر دهه ۱۹۸۰ کشف شد۔

Ferrous metallurgy (intermediate)

Raw iron is produced from iron ore in iron smelters.

Thermal expansion of bridges

The length of the metal frameworks of bridges change when the temperature changes.

Eiffel Tower (Paris, 1889)

The iron lattice tower, erected for the 1889 World Fair, became the symbol of the capital city of France.

p-V-T diagram for ideal gases

The relationship between the pressure, volume and temperature of ideal gases is described by the gas laws.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Added to your cart.