کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

سیستم گردش خون

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

circulatory system, heart, closed circulatory system, vasculature, atriums, blood, ventricle, blood vessel, artery, vein, varicose veins, capillary, aortic arch, systemic circulation, pulmonary circulation, oxygenation, oxygen-rich blood, carbon dioxide, blood volume, human, biology

موارد مربوط

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است.

سیستم هدایت الکتریکی قلب

قلب تکانه های الکتریکی لازم برای عملکرد خود را تولید می کند. نمایش گرافیکی فعالیت الکتریکی قلب، الکتروکاردیوگرام است.

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند.

Heart attack

The cause of a heart attack is the blockage of a coronary artery. It is one the most common causes of death.

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند.

سیستم لنفاوی

رگ های لنفاوی لنف را به رگ های خونی منتقل می کنند، در حالی که گره های لنفاوی جزء اساسی سیستم ایمنی بدن هستند.

آناتومی قلب

این صحنه موقعیت، آناتومی و عملکرد اندام مرکزی سیستم گردش خون انسان را نشان می دهد.

بدن انسان - برای کودکان

این صحنه خلاصه اندام های اصلی بدن انسان است.

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Blood vessels

The three main types of blood vessels in the human body are the arteries, the veins, and the capillaries.

Deep vein thrombosis and pulmonary embolism

A blood clot that forms in the deep veins of the lower limbs can cause a fatal pulmonary embolism if they enter the lungs.

Respiratory system

The respiratory system is responsible for the intake of oxygen and the release of carbon dioxide.

The upper gastrointestinal tract

During swallowing food travels from the mouth cavity into the stomach.

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

The urinary system

The urinary system serves for the removal of harmful and useless materials from the body.

بخش هایی از بدن انسان

این انیمیشن بخش هایی از سر، نیم تنه و اندام ها را نشان می دهد.

قسمت های بدن

این انیمیشن قسمت های بدن را در یک مدل آناتومی مرد معرفی می کند.

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

Added to your cart.