کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی هر مکان روی زمین را دقیقاً مشخص می کند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

geographic coordinate system, line of latitude, longitude, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Earth, western hemisphere, eastern hemisphere, major lines of latitude, International Date Line, Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, coordinate system, geography

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

محدوده های زمانی

زمین به ۲۴ منطقه زمانی تقسیم شده است۔ زمان استاندارد زمانی است که در مناطق زمانی استفاده می شود۔

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

اشکال زبان های دولتی و رسمی

این انیمیشن اشکال دولت و زبانهای رسمی کشورهای جهان را نشان می دهد۔

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند۔

تغییر فصول-سطح متوسط-

به دلیل انحراف محور کره ی زمین، زاویه ی تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی مشخص درطول سال دائما تغییر می کند۔

Change of seasons (basic)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes is continuously changing during the year.

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

Geographical discoveries (15th-17th century)

Legendary geographical discoveries at the beginning of the Modern Age had not only redrawn maps, but also had a truly diverse impact.

Structure of Earth (elementary)

The Earth is composed of several spherical layers.

Geographic coordinate system (basic)

The system of circles of latitude and longitude on the globe enable every location on the Earth to be exactly specified.

Added to your cart.