کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی هر مکان روی زمین را دقیقاً مشخص می کند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

geographic coordinate system, line of latitude, longitude, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Earth, western hemisphere, eastern hemisphere, major lines of latitude, International Date Line, Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, coordinate system, geography

موارد مربوط

نماها

خطوط عرض جغرافیایی

نقطه شروع : ۰º = استوا
نیمکره : نیمکره شمالی ، نیمکره جنوبی
جهت : شرق - غرب
دور / طول : به سمت قطبها کوتاه تر است
موقعیت نسبی با یکدیگر : به موازات یکدیگر
شمارش : ۹۰ درجه به شمال و جنوب؛ حلقه‌های کامل

خطوط طول جغرافیایی

نقطه شروع : ۰º = مریدین نخست
نیم کره : نیمکره شرقی ، نیمکره غربی
جهت : شمال-جنوب
دور / طول : برابر است
موقعیت نسبی با یکدیگر : همگرا ، آنها در قطبها از یکدیگر عبور می کنند۔

شمارش: نیمه دایره ای ، ۱۸۰ درجه از شرق و غرب

تعریف اصطلاحات:

سیستم مختصات جغرافیایی: شبکه ای از عرض جغرافیایی و طول جغرافیایی در جهان و نقشه است که با استفاده از آن می توانید هر نقطه از زمین را به طور دقیق مشخص کنید۔

عرض جغرافیایی: تصویر کلی مختصات جغرافیایی ، دایره های فرضی بر روی سطح زمین به موازات خط استوا هستند۔ اگر زمین را به عنوان یک کره یا یک شکل کروی در نظر بگیریم و سطح آن را عمود بر محور چرخش قرار دهیم ، نقاط تقاطع عرض های جغرافیایی هستند۔

طول جغرافیایی: بخشی از سیستم مختصات جغرافیایی دایره هایی نیمه احمقانه روی زمین هستند که از قطب ها و عمود بر استوا عبور می کنند۔

خطوط اصلی: دایره قطب شمال ، مدار سرطان ، استوا ، مدار برج عقرب ، دایره قطب جنوب۔

 • نیمکره شمالی
 • نیمکره جنوبی
 • نصف‌النهار مبدأ ۰º
 • نیمکره غربی
 • نیمکره شرقی
 • ۲۳،۵º
 • ۶۶،۵º
 • ۰º
 • قطب شمال
 • دایره قطب شمال
 • مدار رأس‌السرطان
 • استوا
 • مدار رأس‌الجدی
 • دایره قطب جنوب
 • قطب جنوب

 • نیمکره شمالی
 • نیمکره جنوبی
 • نصف‌النهار مبدأ ۰º
 • نیمکره غربی
 • نیمکره شرقی
 • خط بین المللی زمان ۱۸۰ درجه

 • ۱۰º
 • ۲۰º
 • ۳۰º
 • ۴۰º
 • ۵۰º
 • ۶۰º
 • ۷۰º
 • ۸۰º
 • ۹۰º
 • ۰º
 • قطب شمال
 • دایره قطب شمال
 • مدار رأس‌السرطان
 • استوا
 • مدار رأس‌الجدی
 • دایره قطب جنوب
 • قطب جنوب

 • نیمکره شمالی
 • نیمکره جنوبی
 • نصف‌النهار مبدأ ۰º
 • نیمکره غربی
 • نیمکره شرقی
 • خط بین المللی زمان ۱۸۰ درجه
 • ۱۰º
 • ۲۰º
 • ۳۰º
 • ۴۰º
 • ۵۰º
 • ۶۰º
 • ۷۰º
 • ۸۰º
 • ۹۰º
 • ۱۰۰º
 • ۱۱۰º
 • ۱۲۰º
 • ۱۳۰º
 • ۱۴۰º
 • ۱۵۰º
 • ۱۶۰º
 • ۱۷۰º
 • ۱۸۰º

 • خط بین المللی زمان ۱۸۰ درجه
 • ۱۰º
 • ۲۰º
 • ۳۰º
 • ۴۰º
 • ۵۰º
 • ۶۰º
 • ۷۰º
 • ۸۰º
 • ۹۰º
 • ۱۰۰º
 • ۱۱۰º
 • ۱۲۰º
 • ۱۳۰º
 • ۱۴۰º
 • ۱۵۰º
 • ۱۶۰º
 • ۱۷۰º
 • ۱۸۰º
 • ۲۳،۵º
 • ۶۶،۵º

 • دایره قطب شمال ش۶۶۔۵º
 • مدار رأس‌السرطان ش ۲۳۔۵º
 • مدار رأس‌الجدی ج ۲۳،۵º
 • حلقه قطب جنوب ج ۶۶۔۵º
 • ۲۳،۵º
 • ۶۶،۵º
 • ۰º

 • ۱۲،۷۵۶/۳كیلومتر قطر استوا
 • ۴۰،۰۷۶ کیلومتر محیط استوا
 • ۱۰º
 • ۲۰º
 • ۳۰º
 • ۴۰º
 • ۵۰º
 • ۶۰º
 • ۷۰º
 • ۸۰º
 • ۹۰º
 • ۱۰۰º
 • ۱۱۰º
 • ۱۲۰º
 • ۱۳۰º
 • ۱۴۰º
 • ۱۵۰º
 • ۱۶۰º
 • ۱۷۰º
 • ۱۸۰º
 • ۰º

انیمیشن

 • نیمکره شمالی
 • نیمکره جنوبی
 • نصف‌النهار مبدأ ۰º
 • نیمکره غربی
 • نیمکره شرقی
 • دایره قطب شمال ش۶۶۔۵º
 • مدار رأس‌السرطان ش ۲۳۔۵º
 • مدار رأس‌الجدی ج ۲۳،۵º
 • حلقه قطب جنوب ج ۶۶۔۵º
 • ۱۲،۷۵۶/۳كیلومتر قطر استوا
 • ۴۰،۰۷۶ کیلومتر محیط استوا
 • خط بین المللی زمان ۱۸۰ درجه
 • ۱۰º
 • ۲۰º
 • ۳۰º
 • ۴۰º
 • ۵۰º
 • ۶۰º
 • ۷۰º
 • ۸۰º
 • ۹۰º
 • ۱۰۰º
 • ۱۱۰º
 • ۱۲۰º
 • ۱۳۰º
 • ۱۴۰º
 • ۱۵۰º
 • ۱۶۰º
 • ۱۷۰º
 • ۱۸۰º
 • ۲۳،۵º
 • ۶۶،۵º
 • ۰º
 • قطب شمال
 • دایره قطب شمال
 • مدار رأس‌السرطان
 • استوا
 • مدار رأس‌الجدی
 • دایره قطب جنوب
 • قطب جنوب

روایت

اگر بخواهیم محل هر نقطه را روی زمین مشخص کنیم، ساده ترین راه برای انجام این کار استفاده از مختصات جعرافیایی نقطه است۔ سیستم مختصات جغرافیایی از عرض و طول جغرافیایی تشکیل شده است۔

مدارهای عرضی، دایره هایی به موازات استوا هستند و سطح آنها عمود بر محور چرخش است۔ ما می توانیم با اتصال یک نقطه مشخص از یکی از عرض های جغرافیایی به مرکز زمین و اندازه گیری زاویه ای که بین این خط و استوا حاصل می شود ، مقدار آن را بدست آوریم۔ به عنوان مثال ، در مورد مدار سرطان ، زاویه ۲۳/۵ درجه است۔

عرض جغرافیایی خط استوا صفر است و کره زمین را به نیمکره شمالی و جنوبی تقسیم می کند۔ مقادیر مدارهای عرضی از استوا به قطب ها تا ۹۰ درجه افزایش می یابد ، باید مشخص شود که عرض جغرافیایی در شمال یا جنوب استوا است۔

مدارهای معروف قطب شمال و قطب جنوب ۶۶/۵۔ مدار رأس‌ السرطان در ۲۳/۵ درجه شمالی استوا واقع شده است در حالی که مدار رأس‌الجدی ۲۳/۵ درجه جنوبی از خط استوا است۔ این مدارهای معروف مرزهای مناطق آب و هوایی را نشان می دهد۔

نصف النهارها خطوطی هستند که دو قطب جهان را در کوتاه ترین مسیر متصل می کنند۔ صفحات ایجاد شده بین نصف النهارها به موازات محور چرخش زمین هستند۔ طول جغرافیایی اولین خط صفر است و از شرق و غرب شروع می شود ، درجه طول جغرافیایی به ۱۸۰ درجه افزایش می یابد ۔ اولین خط گرینویچ است که از حومه شهر لندن عبور می کند۔

مقدار عرض جغرافیایی نفطه فرضی را به روش زیر بدست می آوریم ، نقطه ای را تعیین می کنیم که طول جغرافیایی صفر با خط استوا باشد و از آنجا ادامه می دهیم تا زمانی که به طول جغرافیایی که نقطه آن را تعریف کرده ایم برسیم و نقطه ای را تعیین می کنیم که در این خط از استوا عبور کند۔ ما به استوا در مرکز زمین به این دو نقطه می رسیم و زاویه بین آنها را اندازه می گیریم۔

در سمت مخالف، در طول جغرافیایی ۱۸۰درجه خط بین‌المللی زمان قرار دارد۔ در هنگام تعیین طول جغرافیایی ، لازم است که شرقی یا غربی بودن آن مشخص شود۔

موارد مربوط

محدوده های زمانی

زمین به ۲۴ منطقه زمانی تقسیم شده است۔ زمان استاندارد زمانی است که در مناطق زمانی استفاده می شود۔

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

اشکال زبان های دولتی و رسمی

این انیمیشن اشکال دولت و زبانهای رسمی کشورهای جهان را نشان می دهد۔

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند۔

تغییر فصول-سطح متوسط-

به دلیل انحراف محور کره ی زمین، زاویه ی تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی مشخص درطول سال دائما تغییر می کند۔

Change of seasons (basic)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes is continuously changing during the year.

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

Geographical discoveries (15th-17th century)

Legendary geographical discoveries at the beginning of the Modern Age had not only redrawn maps, but also had a truly diverse impact.

Structure of Earth (elementary)

The Earth is composed of several spherical layers.

Geographic coordinate system (basic)

The system of circles of latitude and longitude on the globe enable every location on the Earth to be exactly specified.

Added to your cart.