کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی هر مکان روی زمین را دقیقاً مشخص می کند.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

geographic coordinate system, line of latitude, longitude, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Earth, western hemisphere, eastern hemisphere, major lines of latitude, International Date Line, Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, coordinate system, geography

موارد مربوط

محدوده های زمانی

زمین به ۲۴ منطقه زمانی تقسیم شده است. زمان استاندارد زمانی است که در مناطق زمانی استفاده می شود.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد.

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند.

تغییر فصول-سطح متوسط-

به دلیل انحراف محور کره ی زمین، زاویه ی تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی مشخص درطول سال دائما تغییر می کند.

Change of seasons (basic)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes is continuously changing during the year.

Added to your cart.