کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

سیستم عصبی

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

nervous system, brain, cerebrum, cranial nerve, cerebellum, brain stem, nerve, spinal cord, diencephalon, ganglion, skull, spine, human, biology

موارد مربوط

بخش هایی از مغز انسان

قسمتهای اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ که به لوب ها تقسیم می شوند.

سیستم بطنی و مناطق اصلی مغز

این انیمیشن ساختار داخلی مغز را نشان می دهد.

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ.

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Cortical organisation of speech

Producing speech requires the synchronised operation of several cortical centres.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

The withdrawal reflex

The withdrawal reflex is a spinal reflex that ensures moving away from potentially damaging stimuli.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

انتقال سیناپسی

نورون ها سیگنال های الکتریکی را از طریق سیناپس های شیمیایی و الکتریکی منتقل می کنند.

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد.

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است.

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند.

سیستم گردش خون

گردش خون سیستمیک خون اکسیژن دار را از قلب به بدن منتقل می کند، در حالی که گردش خون ریوی خون اکسیژن دار را از ریه ها به قلب منتقل می کند.

بدن انسان - برای کودکان

این صحنه خلاصه اندام های اصلی بدن انسان است.

Adrenaline (advanced)

Adrenaline, also known as epinephrine, is a hormone produced in our body in stressful situations and plays an important role in the fight-or-flight response.

Colour vision deficiency

The inability to differentiate certain shades of colour is called colour vision deficiency.

Endocrine system

Glands of the endocrine system secrete hormones into the blood.

Hypothalamic-pituitary axis

The Hypothalamic-pituitary axis is the regulating centre of our endocrine system.

Limbic system

The limbic system plays an important role in forming emotions and in learning.

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Neurons, nervous tissue

Neurons are cells specialised for transmitting electric signals.

Vertebrate brain evolution

During the evolution of vertebrates the relative development of brain areas has changed.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

قسمت های بدن

این انیمیشن قسمت های بدن را در یک مدل آناتومی مرد معرفی می کند.

بخش هایی از بدن انسان

این انیمیشن بخش هایی از سر، نیم تنه و اندام ها را نشان می دهد.

حس تعادل

موقعیت و شتاب سر توسط گوش داخلی تشخیص داده می شود.

Added to your cart.