کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

سیس - پنت - ۲ - ان ( C₅H₁₀ )

سیس - پنت - ۲ - ان ( C₅H₁₀ )

یکی از ایزومرهای پنتن.

شيمى

کلیدواژه‌ها

Cis-pent-2-ene, geometric isomerism, alkene, olefin, hydrocarbon, unsaturated, constitutional isomerism, homologous series, pentene, isomer, addition, polymerisation, petrol, octane number, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

پنتان ( C₅H₁₂ )

عضو پنجم در سری های همولوگ آلکان. مایع بی رنگ و قابل احتراق.

ايزومر پنتان

مايعی شيميایی با بوی نامطبوع

ایزومری شدن نوری

ایزومرهای تصویر آینه ای اشیا و اجسام نامتقارن غیر قابل انطباق هستند.

سیکلوپنتان ( C₅H₁₀ )

عضو سری های همولوگ سیکلو آلکن ها.

ایزوپرن ( ۲ - متیل - ۱ ، ۳ - بوتادین ) ( C₅H₈ )

لاستیک مصنوعی با پلیمریزاسیون ایزوپرن تولید می شود.

ترانس - ۲ - بوتن ( C₄H₈ )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا. ایزومر هندسی آن سیس - ۲ - بوتن است.

سیس - ۲ - بوتن ( C₄H₈ )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا. ایزومر هندسی آن ترانس - ۲ - بوتن است.

Added to your cart.