کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

سیس - پنت - ۲ - ان ( C₅H₁₀ )

سیس - پنت - ۲ - ان ( C₅H₁₀ )

یکی از ایزومرهای پنتن۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

Cis-pent-2-ene, geometric isomerism, alkene, olefin, hydrocarbon, unsaturated, constitutional isomerism, homologous series, pentene, isomer, addition, polymerisation, petrol, octane number, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

پنتان ( C₅H₁₂ )

عضو پنجم در سری های همولوگ آلکان۔ مایع بی رنگ و قابل احتراق۔

ایزومری شدن نوری

ایزومرهای تصویر آینه ای اشیا و اجسام نامتقارن غیر قابل انطباق هستند۔

سیکلوپنتان ( C₅H₁₀ )

عضو سری های همولوگ سیکلو آلکن ها۔

ایزوپرن ( ۲ - متیل - ۱ ، ۳ - بوتادین ) ( C₅H₈ )

لاستیک مصنوعی با پلیمریزاسیون ایزوپرن تولید می شود۔

ترانس - ۲ - بوتن ( C₄H₈ )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا۔ ایزومر هندسی آن سیس - ۲ - بوتن است۔

سیس - ۲ - بوتن ( C₄H₈ )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا۔ ایزومر هندسی آن ترانس - ۲ - بوتن است۔

Pent-1-ene (C₅H₁₀)

A liquid with a characteristic unpleasant odour and a low boiling point.

Added to your cart.