کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

سیس - ۲ - بوتن ( C₄H₈ )

سیس - ۲ - بوتن ( C₄H₈ )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا. ایزومر هندسی آن ترانس - ۲ - بوتن است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

Cis-2-butene, butene, geometric isomerism, alkene, olefin, unsaturated hydrocarbon, constitutional isomer, isomer, addition, polymerisation, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

ترانس - ۲ - بوتن ( C₄H₈ )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا. ایزومر هندسی آن سیس - ۲ - بوتن است.

بوتان ( C₄H₁₀ )

عضو چهارم در سری های همولوگ آلکان ها.

۱ - بوتن ( C₄H₈ )

یکی از ایزومرهای بوتن.

ایزومری شدن نوری

ایزومرهای تصویر آینه ای اشیا و اجسام نامتقارن غیر قابل انطباق هستند.

ایزوپرن ( ۲ - متیل - ۱ ، ۳ - بوتادین ) ( C₅H₈ )

لاستیک مصنوعی با پلیمریزاسیون ایزوپرن تولید می شود.

Added to your cart.