کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

سیاره ی زهره

سیاره ی زهره

سیاره ی زهره دومین سیاره بعد از خورشید و درخشان ترین شیء در آسمان شب است-بعداز ماه-.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Venus, Morning star, Solar System, rocky planet, inner planets, Sun, planet, astronomy, astrophysics, geography, physics

موارد مربوط

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است.

قوانین حرکت سیاره ای کپلر

یوهانس کپلر سه قانونی که حرکت سیاره ای را توصیف می‌کند را تنظیم کرد.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد.

سیاره پلوتون - قمر شارون

بزرگترین قمر سیاره پلوتون ، شارون است.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

The Cassini-Huygens Mission (1997-2017)

The Cassini spacecraft was exploring Saturn and its moons for nearly 20 years.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The first voyage of James Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

Added to your cart.