کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

سیر تکاملی قبل از تولد

سیر تکاملی قبل از تولد

این انیمیشن نشان دهنده سیر تکاملی رویان و جنین انسان است.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

pregnancy, fertilisation, female reproductive organ, fetus, development, implantation, morula, blastocyst, germ layer, yolk sac, chorionic villi, neural tube, limb bud, womb, ontogeny, Fallopian tube, vagina, endometrium, cervix, cervical os, sperm cell, zygote, amniotic sac, umbilical cord, egg, embryo, placenta, menstruation, ovulation, smooth muscle, human, biology

موارد مربوط

گامت ها

زیگوت سلول اولیه است که زمانی تشکیل می شود که دو سلول گامت با استفاده از تولید مثل جنسی به یکدیگر بپیوندند.

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند.

میتوز

میتوز فرآیندی است که یک سلول یوکاریوتی به دو سلول تقسیم می شود و تعداد کروموزوم ها بدون تغییر باقی می ماند.

میوز

گامت های ما سلول های هاپلوئیدی هستند که توسط میوز، نوع خاصی از تقسیم سلولی، از سلول های دیپلوئیدی تولید می شوند.

اندام های حسی

اندام هایی که سیگنال های محیط یا بدن را تشخیص داده و آن ها را به صورت تکانه های عصبی به مغز منتقل می کنند.

Female reproductive system (basic)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Female reproductive system (intermediate)

The reproductive system is a series of organs working together for the purpose of reproduction.

Male reproductive system

The reproductive system consists of organs which work together for the purpose of reproduction.

دی ان ای

حامل اطلاعات ژنتیکی در سلولها.

The reproduction and development of insects

Based on their life cycle, insects can be grouped into three categories: ametabolous, hemimetabolous or holometabolous insects.

Added to your cart.