کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

اسکلت انسان

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

skeleton, tubular bone, flat bone, skull, sternum, ribs, spine, tibia, fibula, clavicle, scapula, humerus, radius, ulna, femur, kneecap, hip bone, vertebra, pectoral girdle, pelvis, foot bones, bones of the hand, pelvic girdle, skeletal muscle, bone tissue, osteoporosis, cartilage, intervertebral disc, bone marrow, biology, anatomy, human

موارد مربوط

انواع مفصل های سینوویال

مفصل های سینوویال را می توان با جهت حرکتی که اجازه می دهند طبقه بندی کرد.

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد.

استخوان های سینه

دنده ها، جناغ و ستون فقرات اسکلت سینه را تشکیل می دهند.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند.

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Movements of the head

This animation demonstrates how muscles and vertebrae move the head.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است.

قسمت های بدن

این انیمیشن قسمت های بدن را در یک مدل آناتومی مرد معرفی می کند.

بدن انسان (زن)

این انیمیشن مهم ترین سیستم های بدن انسان را معرفی می کند.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد.

لایه های پوست؛ حواس پوستی

پوست پوشش نرم بیرونی بدن ماست، سه لایه آن اپیدرم، پوست حقیقی و هیپودرم است.

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند.

بخش هایی از بدن انسان

این انیمیشن بخش هایی از سر، نیم تنه و اندام ها را نشان می دهد.

بدن انسان از چه تشکیل شده است؟

این صحنه اجزای اصلی بدن انسان را نشان می دهد.

بدن انسان - برای کودکان

این صحنه خلاصه اندام های اصلی بدن انسان است.

Bone structure

This scene explains the structure and functions of the bones.

Homo erectus

The ‘upright man’ used tools and could set fire.

Human teeth

Humans have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars.

Medical conditions of the spine

Scoliosis is a medical condition in which a person's spine has a lateral deviation.

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Added to your cart.