کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ساختمان دندان های پستانداران

ساختمان دندان های پستانداران

ساختمان دندان های گونه های مختلف پستانداران منعکس کننده عادات تغذیه ای آنهاست.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

mammal, dentition, dentition types, tooth, molar, incisor, canine, tusk, shrew, dog, horse, swine, tuberous, grinder teeth, carnassial tooth, gumós zápfog, sharp molar, occlusal surface, omnivorous, insectivore, predator, herbivore, animal, vertebrates, biology

موارد مربوط

مسواک زدن

مسواک زدن دقیق بخش مهمی از بهداشت دهان و دندان است.

دام

این انیمیشن حیواناتی را نشان می دهد که معمولاً به عنوان دام و بریدگی های اولیه گوشت نگهداری می شوند.

فیل آفریقایی

بزرگ‌ترین پستاندار زمین که در خشکی زندگی می‌کند.

Domestic dog

Dogs are the domesticated subspecies of grey wolves.

Domestic horse

Horses are domesticated odd-toed ungulates that are used for many purposes.

Dromedary

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

European badger

The European badger is an omnivorous, nocturnal animal. Badger colonies live in large burrow systems, called setts.

Human teeth

Humans have 4 types of teeth: incisors, canines, premolars and molars.

The life cycle of vertebrates

The life cycle of vertebrates starts with the production of the reproductive cells of an individual and ends with the production of the reproductive cells...

Common bottlenose dolphin

Bottlenose dolphins are sea mammals which use ultrasound for orientation.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Woolly mammoth

Extinct proboscidea closely related to today's elephants, often hunted by prehistoric man.

بالابان

بالابان پرنده ای بزرگ شکارچی است که در اروپا و آسیا پراکنده است.

Added to your cart.