کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ساختار ثانویه پروتئین ها

ساختار ثانویه پروتئین ها

زنجیره های پلیپپتیدی از اسیدهای آمینه تشکیل شده و می توانند در فرم مارپیچ آلفا یا صفحه بتا ظاهر شوند.

شيمى

کلیدواژه‌ها

protein, secondary structure, polypeptide, alpha-helix, beta-sheet, amino acid, peptide, peptide bond, amide bond, screw thread, fold, right-handed, hydrogen bond, chemistry, biology, biochemistry

موارد مربوط

Spider silk, spider web

While the density of spider silk is less than that of nylon filaments, its tensile strength is greater than that of steel.

ساختار پروتئین ها

ساختار و ترتیب زنجیره های پلی پپتیدی بر ساختار فضایی پروتئین تاثیر می گذارد.

پیوند پپتیدی

اسیدهای آمینه که پروتئین ها را تشکیل می دهند، با پیوندهای پپتیدی متصل می شوند.

Viruses

Viruses consist of protein and DNA or RNA; they reprogram infected cells to produce more viruses.

Added to your cart.