کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ساختار مولکول های نیتروژن

ساختار مولکول های نیتروژن

این انیمیشن ساختار مولکول های نیتروژن، با یک پیوند سیگما و دو پیوند پای را نشان می دهد که اتم ها کنار هم نگه می دارند.

شيمى

کلیدواژه‌ها

nitrogen molecule, nitrogen, molecular orbital, covalent bond, sigma bond, pi bond, bond, electron orbital, single bond, triple bond, lone pair, chemistry

موارد مربوط

تشکیل مولکول های هیدروژن

اتم های هیدروژن در مولکول های هیدروژن کنار هم توسط یک پیوند کووالانسی نگهداری می شوند.

دی اکسید نیتروژن ( NO₂ )

یک گاز سمی قهوه ای مایل به قرمز، به دلیل داشتن الکترون جفت نشده بسیار واکنش پذیر است.

هیدروژن ( H₂ )

گاز بی رنگ، بی بو، سبک تر از هوا. رایج ترین عنصر شیمیایی در جهان است.

Added to your cart.