کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ساختار ماهیچه های اسکلتی

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد.

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

muscles, muscle function, motion, contraction, relaxation, muscle work, skeletal muscle, striated muscle, muscle fascicle, muscle fibre, myofibril, epimysium, actin, myosin, muscle protein, moving, tendon, sarcomere, human, biology

موارد مربوط

ماهیچه های انسان

ماهیچه های اسکلتی قسمت فعال سیستم حرکتی را تشکیل می دهند: استخوان هایی را که به آن ها متصل هستند حرکت می دهند.

بافت های ماهیچه ای

سه نوع ماهیچه ای که در بدن انسان یافت می شود، ماهیچه صاف، مخطط و قلبی است.

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند.

سیستم عصبی

سیستم عصبی مرکزی از مغز و نخاع تشکیل شده است، سیستم عصبی محیطی شامل اعصاب و گانگلیون ها است.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند.

انواع مفصل های سینوویال

مفصل های سینوویال را می توان با جهت حرکتی که اجازه می دهند طبقه بندی کرد.

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است.

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود.

لایه های پوست؛ حواس پوستی

پوست پوشش نرم بیرونی بدن ماست، سه لایه آن اپیدرم، پوست حقیقی و هیپودرم است.

قلب

قلب پمپ مرکزی سیستم قلبی و عروقی است که چندین میلیارد دفعه در طول زندگی ما ضربان می زند.

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است.

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد.

بدن انسان از چه تشکیل شده است؟

این صحنه اجزای اصلی بدن انسان را نشان می دهد.

بدن انسان - برای کودکان

این صحنه خلاصه اندام های اصلی بدن انسان است.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Types of surface epithelium

Surface epithelia cover the external and internal surfaces of the body.

Muscles of the upper arm

The arms are moved by flexor and extensor muscles.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

The withdrawal reflex

The withdrawal reflex is a spinal reflex that ensures moving away from potentially damaging stimuli.

Added to your cart.