کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

پیرول ( C₄H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک.

شيمى

کلیدواژه‌ها

pyrrole, nitrogen-containing organic compound, heterocyclic compound, heteroatom, dipole, chlorophyll, haemoglobin, porphyrin, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

Chlorophyll

Chlorophyll is a photosensitive green pigment found in plants; it absorbs light energy, thus plays a vital role in photosynthesis.

پرولین

یکی از ۲۰ اسید آمینه ای که پروتئین را تشکیل می دهند. گروه آمینو آن و سومین اتم کربن زنجیره جانبی یک حلقه را تشکیل می دهند.

پورین ( C₅H₄N₄ )

ترکیب شیمیایی آروماتیک هتروسیکلیک، مشتقات آن شامل گوانین و آدنین است.

Added to your cart.