کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

آکروپلیس - آتن، قرن ۵ قبل از میلاد

آکروپلیس - آتن، قرن ۵ قبل از میلاد

معروف ترین معبد جهان، آکروپلیس آتن در قرن پنجم قبل از میلاد، در طول سن پریکلس ساخته شده است۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Acropolis, citadel, Pheidias, Pericles, Hellas, World Heritage, Pallas Athena, Parthenon, building, city-state, Zeus, Greeks, Greek, Greece, Athens, Ictinus, Callicrates, edifice, polis, deities, Doric, tympanum, pedestal, portico, Ionic, religion, caryatid, sanctuary, Caryatids, age of peace, church, column, pediment detail, antiquity, history, defence

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • آکروپلیس ها معمولا\nدرکدام قسمت از دولت شهرهای یونان قرار می گرفتند؟
 • کدام یک از موارد زیر مترادف دولت شهر می باشد؟
 • کدام یک از موارد زیر کارکرد آکروپلیس است؟
 • کدام یک از موارد زیر یکی از کارکردهای آکروپلیس بود؟
 • ارگ آتن در چه زمانی ساخته شد؟
 • طراح اصلی کارهای مذهبی ارگ آتن چه کسی بود؟
 • در الفبای یونانی\nاولین حرف کدام است؟
 • در الفبای یونانی\nآخرین حرف کدام است؟
 • الهه ی حفاظت از آتنا چه کسی بود؟
 • طبق افسانه های یونانی\nآتنا پالاس چگونه متولد شد؟
 • طبق افسانه های یونانی چه کسی الهه ی علم و صنایع دستی بود ؟
 • در مذهب یونانی\nچه کسی خدای اصلی بود؟
 • نام دروازه ی آکروپلیس آتن چیست؟
 • در معبد مجاور دروازه کدام الهه پرستش می شد؟
 • آتنا نیکه با کدام سبک معماری یونانی ساخته شد؟
 • نام بزرگترین معبد آکروپلیس آتن چیست؟
 • درجایگاه یک ستون\nیک پیکره ی زنانه را به عنوان یک پشتیبان معماری چه می نامیم؟
 • کاریاتیدها در کدام ساختمان آکروپلیس آتن هستند؟
 • کدام ساختمان آکروپلیس آتن انبار برنز است؟
 • کدام یک از موارد زیر یک دولتمرد آتنی نبود؟
 • تیران چه کسی بود؟
 • آخرین تیران آتنی چه زمانی بیرون انداخته شد؟
 • چه کسی/چه چیزی بشترین قدرت را در دموکراسی آتنی دردست داشت؟
 • مدت زمان خدمت اعضای شورا در دوران دموکراسی آتنی چقدر بود؟

نماها

موارد مربوط

Types of ancient Greek columns

The Doric، Ionic and Corinthian order of columns are different in size and ornamentation as well۔

شهروند باستانی آتنی به همراه با همسرش

دموکراسی آتنی در جامعه شهروندان با حقوق کامل بنا شد۔

Theatre of Dionysus (Athens, 4th century BC)

The theatre that has a distinctive shape and excellent acoustics was situated at the side of the Acropolis in Athens.

توپوگرافی تاریخی - نقاط دیدنی تاریخی

علائم تاریخی را در یک نقشه خالی پیدا کنید

Ancient Greek merchant ship

Ancient Greeks became the ‘carters of the sea’ thanks to their advanced sailing ships.

Bastille (Paris, 18th century)

The Parisian prison became legendary after the Revolution of 1789.

Olympia (5th century BC)

The Olympic Games, held in the town every 4th year after 776 BC made it one of the centres of ancient Greece.

Trojan horse

According to Homer’s epic, Odysseus’ Stratagem caused the loss of Troy.

Wonders of the Ancient World

Today only one of the Wonders of the Ancient World is still intact: the Pyramids of Giza.

موكنا (هزاره دوم قبل از میلاد)

این شهر با فرهنگ پیشرفته اولین شهرک تاریخ بود که ارگ دارد۔

Ancient Greek house

The average house in Ancient Greece had a rectangular, geometrical floor plan and two storeys.

Ancient Greek pottery

The masterpieces of ancient Greek potters are important archaeological artefacts.

Apoxyomenos

The characteristic ancient Greek statue was found on the bottom of the Adriatic Sea.

Greek gods

The Olympian gods in ancient Greek mythology were as diverse as humans.

Knossos Palace (2nd millenium BC)

The largest bronze-age building complex of ancient Crete was probably the centre of Minoan civilisation.

Treasury of Atreus (Mycenae, 14th century BC)

A beehive tomb on the site of the ancient city of Mycenae, attributed to the legendary king.

Milestones of sculpture

The animation shows five outstanding works in the history of sculpture.

The city of Babylon (6th century BC)

The ancient city of Babylon was built on the banks of the Euphrates River in Mesopotamia.

Added to your cart.