کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

چرخه ی کربن

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

coal, cycle, carbon dioxide, carbon binding, carbon emission, photosynthesis, energy production, decomposition, respiration, weathering, combustion, carbon compounds, carbon-rich sediments, hydrocarbon, animal, plant, soil, methane, carbonates, hydrogen carbonates, volcano, living organism, biology, geography

موارد مربوط

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

Nitrogen cycle

Atmospherical nitrogen is bound by bacteria and used by living organisms in the form of various compounds.

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

جنگل زدایی

جنگل زدایی تاثیر منفی روی محیط زیست دارد.

مونوکسید کربن ( CO ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بسیار سمی در غلظت بالا برای انسان و حیوانات.

دی اکسید کربن ( CO₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ، بی بو، سنگین تر از هوا. ضروری برای فتوسنتز گیاهان.

دی اکسید کربن ( CO₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ، بی بو، سنگین تر از هوا. ضروری برای فتوسنتز گیاهان.

اسید کربنیک ( H₂CO₃ )

مایع بی رنگ، بی بو تولید شده توسط حل دی اکسید کربن در آب است.

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not removed, coal is extracted from mine shafts.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

شكل گيري آتشفشان هاي چینه‌ای

آتشفشان هاي چینه‌ای از لایه هایی از خاکستر آتشفشانی، آوار و گدازه تشکیل شده است.

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

Added to your cart.