کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

چرخه آب (متوسط)

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

cycle, water, water cycle, evaporation, melting, precipitation, freezing, change of state, solar radiation, cloud formation, runoff, rain, snow, cloud, hydrosphere, underground water, surface waters, glacier, seawater, river, stream, lake, sea, ocean, atmosphere, water vapour, solar energy, wind, moisture, air pressure, sunshine, climate, nature, geography

موارد مربوط

کوه های یخ

کوه های یخ بلوک هایی از آب شیرین منجمد هستند که در دریا شناورند۔

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد۔

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند۔

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند۔

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند۔

تشکیل ابر، انواع ابرها

آب سطحی پس از تبخیر باعث تشکیل ابرها در اشکال مختلف می شود و به صورت بارندگی از ابرها به سطح زمین بازمی گردد۔

آب ( H₂O )

آب ترکیبی بسیار پایدار از هیدروژن و اکسیژن است که برای تمام انواع شناخته شده زندگی حیاتی است۔ در طبیعت در حالت مایع، جامد و گاز وجود دارد۔

Local winds

The most important types of local winds are the sea-land breeze, the mountain-valley breeze as well as the downslope winds.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

گردش جوی

تفاوت بین درجه حرارت مناطق قطبی و استوایی باعث گردش جوی می شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله چرخش کره ی زمین قرار دارد۔

آذرخش

آذرخش ناشی از تخلیه ناگهانی الکترواستاتیک همراه با صدای شناخته شده به عنوان تندر است۔

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند۔

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد۔

Karst region (basic)

Karst formations include dolines and dripstones.

Mid-latitude cyclone and anticyclone

Cyclones are large areas of circulating air with clouds and precipitation being formed in its centre.

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود۔

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است۔

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند۔

جنگل زدایی

جنگل زدایی تاثیر منفی روی محیط زیست دارد۔

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Glacier (basic)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Nitrogen cycle

Atmospherical nitrogen is bound by bacteria and used by living organisms in the form of various compounds.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است۔ چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است۔

Karst region (intermediate)

Karst formations include dolines and dripstones.

Suction pumps and direct action pumps

Direct action pumps and suction pumps are among the simplest water pumps.

Added to your cart.