کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

کره ی زمین

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Earth, planet, rocky planet, Moon, Solar System, Sun, axis of rotation, geoid, rotation, orbit, circulatory system, geosphere, crust, lithosphere, mantle, core, atmosphere, biosphere, Arctic Circle, Tropic of Cancer, Equator, Tropic of Capricorn, Antarctic Circle, tide, seasons, geography

موارد مربوط

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند۔

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد۔

محله نجومی ما

نمایشی از سیارات، ستاره ها و کهکشان های اطراف۔

کره زمین

کره زمین در نماهای مختلف سه بعدی۔

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد۔

قوانین حرکت سیاره ای کپلر

یوهانس کپلر سه قانونی که حرکت سیاره ای را توصیف می‌کند را تنظیم کرد۔

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند۔

سیستم مختصات جغرافیایی

سیستم مختصات جغرافیایی هر مکان روی زمین را دقیقاً مشخص می کند۔

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

Geographic coordinate system (basic)

The system of circles of latitude and longitude on the globe enable every location on the Earth to be exactly specified.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Milky Way

The diameter of our galaxy is about 100,000 light years; it contains more than 100 billion stars, one of which is our Sun.

Structure of Earth (elementary)

The Earth is composed of several spherical layers.

The Earth’s magnetic field

The Earth’s magnetic North and South poles are located near the geographic North and South poles.

The science of Santa Claus

Every year, Santa Claus brings gifts to nearly 600 million children on Christmas Eve. Let's see what physical facts make his job harder.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

The Sun's path above the major circles of latitude

The apparent movement of the Sun is caused by the Earth's rotation around its axis.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

پهنه بندی ارتفاعی

در مناطق کوهستانی، آب و هوا، خصوصیات خاک، پوشش گیاهی و جانوری متناسب با ارتفاع تغییر می کند۔

سیاره ی زهره

سیاره ی زهره دومین سیاره بعد از خورشید و درخشان ترین شیء در آسمان شب است-بعداز ماه-۔

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Pluto - Charon system

The largest satellite of Pluto is Charon.

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

The Cassini-Huygens Mission (1997-2017)

The Cassini spacecraft was exploring Saturn and its moons for nearly 20 years.

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Added to your cart.