کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

کره زمین

کره زمین

کره زمین در نماهای مختلف سه بعدی.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Earth, Earth globe, continent, geography, ocean, geographic coordinate system, topography, seabed, atmosphere, astronomical object, Equator, Tropic of Capricorn, Tropic of Cancer, polar circle, Arctic Circle, Antarctic Circle, north pole, south pole, Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, eastern hemisphere, western hemisphere, globe, pole, North, South, East, West, country, physical geography, human geography, capital city, flag

موارد مربوط

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد.

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Added to your cart.