کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

کاربامید (اوره) ₂( NH₂ ) CO

کاربامید (اوره) ₂( NH₂ ) CO

یک ترکیب ارگانیک در ادرار پستانداران است که در تولید کود به عنوان منبع نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد.

شيمى

کلیدواژه‌ها

carbamide, diaminomethanal, amide, urine, urea, fertilizer, defrosting, plastics, protein metabolism, aminoplasts, chemistry

موارد مربوط

فرمامید (متانامید) ( HCONH₂ )

مایعی بدون رنگ، کمی چسبناک، هیگروسکوپی که در تولید اسید فرمیک، هیدروژن سیانید و سایر ترکیبات آلی مورد استفاده قرار می گیرد.

آمونیاک ( NH₃ )

آمونیاک یک گاز بی رنگ با بوی تند و مشخص است. محلول آن در آب را هیدروکسید آمونیوم یا آمونیاک خانگی می نامند.

Added to your cart.