کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

آرایش الکترونی کلسیم

آرایش الکترونی کلسیم

این انیمیشن آرایش الکترونی اتم کلسیم را نشان می دهد۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

calcium atom, calcium, atomic orbital s, atomic orbital p, s subshell, p subshell, electron orbital, electron shell, subshell, saturated, unsaturated, atomic core, valence electrons, noble gas configuration, quantum number, principal quantum number, azimuthal quantum number, nodal plane, atomic structure, chemistry

موارد مربوط

تشکیل مولکول های هیدروژن

اتم های هیدروژن در مولکول های هیدروژن کنار هم توسط یک پیوند کووالانسی نگهداری می شوند۔

ساختار مولکول های نیتروژن

این انیمیشن ساختار مولکول های نیتروژن، با یک پیوند سیگما و دو پیوند پای را نشان می دهد که اتم ها کنار هم نگه می دارند۔

توسعه مدل اتمی

مراحل عمده در تاریخ نظریه ها و دیدگاه ها درباره ساختار اتم۔

پیوند کووالانسی در مولکول های بنزن

در بنزن، پیوندهای سیگما و پای بین اتمهای کربن وجود دارد۔

آزمایش رادرفورد

آزمایش رادرفورد وجود هسته های اتم با بار مثبت را اثبات کرد۔ نتایج آن منجر به تدوین مدل اتمی جدید شد۔

Elementary particles

Matter is made up by quarks and leptons, while interactions are carried by bosons.

کربنات کلسیم ( CaCO₃ )

سنگ آهک ماده ای است که به طور گسترده و متنوع استفاده می شود۔

تمرینات مولکولی I (پیوندها)

تمرینی در مورد انواع مختلف پیوند۔

Added to your cart.