کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

پیریمیدین ( C₄H₄N₂ )

پیریمیدین ( C₄H₄N₂ )

یک ترکیب ارگانیک هتروسیکلی، مشتقات آن تیمین، سیتوزین و یوراسیل است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

pyrimidine, nitrogen-containing organic compound, heterocyclic compound, heteroatom, pyrimidine skeleton, cytosine, thymine, uracil, nucleic acid, nucleotide, vitamin, DNA, RNA, base pair, organic chemistry, chemistry, biochemistry, biology

موارد مربوط

نماها

اسکلت و بازها

  • اسکلت پیریمیدین
  • سیتوزین
  • تیمین
  • یوراسیل

پیریمیدین C₄H₄N₂

اطلاعات

جرم مولی: ۸۰/۰۹ گرم بر مول

نقطه ذوب: ۲۲ درجه سانتیگراد

نقطه جوش: ۱۲۳ درجه سانتیگراد

ویژگی ها

پیریمیدین یک ماده بی رنگ و جامد با بوی منحصر به فرد است۔ این محلول به خوبی در آب حل می شود، محلول آبی آن PH خنثی دارد۔ باز ضعیف تر از پیریدین است۔ با اسید تشکیل نمک می دهد۔

پیدایش و تولید

مشتقات پيريميدين اغلب مواد بسيار مهم بيولوژيکي مانند ويتامين ها و آلکالوئيدها هستند۔ اسیدهای نوکلئیک و دیگر ترکیبات نوکلئوتیدی تشکیل شده از بازهای آلی حاوی نیتروژن است۔ تیمین، سیتوزین و یوراسیل مشتقات پرییمیدین هستند۔

موارد مصرف

پیریمیدین در تولید دارو استفاده می شود۔

اسکلت

سیتوزین

تیمین

یوراسیل

روايت

موارد مربوط

پورین ( C₅H₄N₄ )

ترکیب شیمیایی آروماتیک هتروسیکلیک، مشتقات آن شامل گوانین و آدنین است۔

آر ان ای

یک پلی نوکلئوتیدکه از اسید فسفریک، ریبوز و بازهای نوکلئوتیدی (سیتوزین، یوراسیل، آدنین و گوانین) تشکیل شده است۔

دی ان ای

حامل اطلاعات ژنتیکی در سلولها۔

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres of DNA, coiled multiple times.

پیوند کووالانسی در مولکول های بنزن

در بنزن، پیوندهای سیگما و پای بین اتمهای کربن وجود دارد۔

استایرن (وینیل بنزن) ( C₈H₈ )

مایع بی رنگ با بویی شبیه بنزن۔ مونومر پلی استایرن۔

ایمیدازول ( C₃H₄N₂ )

یک ترکیب آلی بیولوژیکی و تجربی مهم است۔

نفتالین ( C₁₀H₈ )

ساده ترین هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای۔

پیریدین ( C₅H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک بازیک۔ یک مایع سمی بی رنگ و با بوی تند۔

آنیلین ( C₆H₅NH₂ )

ساده ترین آمین آروماتیک۔ نام علمی آن فنیل آمین است۔

پیرول ( C₄H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک۔

بنزن ( C₆H₆ )

بنزن ساده ترین هیدروکربن آروماتیک است۔

بتا - D - ریبوز ( C₅H₁₀O₅ )

یک ترکیب بلوری موجود در اسیدهای نوکلئیک، کوآنزیم ها، نوکلئوتیدها و نوکلئوزیدها است۔

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

بنزوئیک اسید ( C₆H₅COOH )

ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک آروماتیک۔

۲ - دی اکسی - بتا - D - ریبوز ( C₅H₁₀O₄ )

یک جزء دی ان ای، حاوی یک گروه هیدروکسیل کمتر از β - D - ریبوز است۔

تمرین مولکولی VII (ترکیبات نیتروژن آلی)

تمرین در مورد گروه ها و ساختار ترکیبات نیتروژن آلی۔

Added to your cart.