کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

پیریدین ( C₅H₅N )

پیریدین ( C₅H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک بازیک. یک مایع سمی بی رنگ و با بوی تند.

شيمى

کلیدواژه‌ها

pyridine, nitrogen-containing organic compound, heterocyclic compound, heteroatom, dipole, toxic, pyridine ring, coal tar, vitamin, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

پیوند کووالانسی در مولکول های بنزن

در بنزن، پیوندهای سیگما و پای بین اتمهای کربن وجود دارد.

پیریمیدین ( C₄H₄N₂ )

یک ترکیب ارگانیک هتروسیکلی، مشتقات آن تیمین، سیتوزین و یوراسیل است.

آنیلین ( C₆H₅NH₂ )

ساده ترین آمین آروماتیک. نام علمی آن فنیل آمین است.

بنزن ( C₆H₆ )

بنزن ساده ترین هیدروکربن آروماتیک است.

استایرن (وینیل بنزن) ( C₈H₈ )

مایع بی رنگ با بویی شبیه بنزن. مونومر پلی استایرن.

بنزوئیک اسید ( C₆H₅COOH )

ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک آروماتیک.

ایمیدازول ( C₃H₄N₂ )

یک ترکیب آلی بیولوژیکی و تجربی مهم است.

نفتالین ( C₁₀H₈ )

ساده ترین هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای.

پیرول ( C₄H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک.

Added to your cart.