کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

p-V-T diagram for ideal gases

p-V-T diagram for ideal gases

The relationship between the pressure, volume and temperature of ideal gases is described by the gas laws.

فيزيك

کلیدواژه‌ها

p-V-T diagram, ideal gas, gas laws, Boyle-Mariotte law, Gay-Lussac´s 1st law, Gay-Lussac´s 2nd law, P-v-T surface, isochoric process, isothermal process, isobaric process, value of a quantity, state quantity, thermodynamics, temperature, pressure, volume, gas, temperature change, volumetric thermal expansion, physical property, physics, physical

موارد مربوط

دستگاه تهویه ی مطبوع چگونه کار می کند؟

یک دستگاه تهویه ی مطبوع با انتقال گرما از داخل به خارج، هوای داخل را خنک می کند.

یخچال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن طرز کار یک یخچال را نشان می دهد.

موتور چهار زمانه اتو

این انیمیشن نوع موتوری را نشان می دهد که اغلب در اتومبیل ها استفاده می شود.

Diesel engine

The German engineer Rudolf Diesel patented the diesel engine in 1893.

Radial engine

Radial engines are used primarily in aeroplanes and helicopters.

Stirling engine - hot-air engine

Stirling engines are also known as external combustion engines. Unlike internal combustion engines (e.g. Otto-engine), here combustion takes place outside...

Two-stroke engine

A two-stroke engine is a type of internal combustion engine with a cycle of only two (power) strokes.

Wankel engine

A type of rotary engine of high efficiency

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند.

ذوب و انجماد

در طول انجماد، پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های آب تشکیل می شود که موجب ایجاد ساختار بلوری می شود.

تغییر فاز

تغییر فاز، تغییر ماده از یک حالت ماده به حالت دیگری است.

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Watt´s steam engine (18th century)

The steam engine, perfected by the Scottish engineer James Watt, revolutionised technology.

شبکه فلزی شش گوشه

فلزات تشکیل دهنده شبکه فلزی شش گوشه انعطاف ناپذیر و مشکل در تراش دادن هستند.

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر این امکان را می دهد تا اتم های فلزی در نزدیکترین موقعیت به هم قرار گیرند.

شبکه مکعبی مرکز پر

ساختار کریستالی بسته بندی شده با کمترین فشردگی.

Thermal expansion of bridges

The length of the metal frameworks of bridges change when the temperature changes.

Added to your cart.