کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

hearing, ear, auditory system, sensory organ, perception, tonotopy, middle ear, inner ear, cochlear nerve, auditory pathway, auditory cortex, ear bones, snail, organ of Corti, ear canal, Eustachian tube, eardrum, hammer, anvil, stirrup, Reissner´s membrane, auricle, stimulus, signal, semicircular canal, human, biology

موارد مربوط

حس تعادل

موقعیت و شتاب سر توسط گوش داخلی تشخیص داده می شود۔

Middle ear infection, otitis media

This animation shows the symptoms and treatment of secretory otitis media.

بینی، مکانیسم بوییدن

گیرنده های بویایی هنگامی که توسط بو تحریک می شوند، سیگنال های الکتریکی تولید می کنند۔

مکانیسم دریافت طعم

گیرنده های طعم محرک های شیمیایی را به سیگنال های برقی تبدیل می کنند۔

The human eye

The eye is one of our most important sense organs. When stimulated by light, electric impulses are produced by its receptors.

The mechanism of vision

The curvature of the lens of the eye changes when we look at a distant or at a near object, to ensure a sharp image.

انواع مفصل های استخوانی

استخوان های انسانی توسط مفصل غضروفی یا سینوویال، شکاف استخوان به یکدیگر متصل می شوند۔

سیر تکاملی قبل از تولد

این انیمیشن نشان دهنده سیر تکاملی رویان و جنین انسان است۔

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند۔

بخش هایی از مغز انسان

قسمتهای اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ که به لوب ها تقسیم می شوند۔

مغز انسان

قسمت های اصلی مغز انسان عبارتند از ساقه مغز، مخچه، مغز میانجی و مخ۔

مفصل زانو

مفصل زانو از استخوان ران، درشت نی و کاسه زانو تشکیل می شود۔

استخوان های اندام های فوقانی

استخوان های اندام های فوقانی کمربند شانه ای و بازوها را تشکیل می دهد۔

اندام های حسی

اندام هایی که سیگنال های محیط یا بدن را تشخیص داده و آن ها را به صورت تکانه های عصبی به مغز منتقل می کنند۔

Anatomy of the spinal cord

The spinal cord is the part of the central nervous system running inside the spinal column from which spinal nerves branch out.

Bones of the lower limbs

Bones of the lower limbs are connected to the trunk by the pelvis.

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Cortical organisation of speech

Producing speech requires the synchronised operation of several cortical centres.

Medical conditions of the spine

Scoliosis is a medical condition in which a person's spine has a lateral deviation.

Patellar reflex

The reflex triggered by the stretching of the thigh extensor muscle is the patellar reflex.

Recorder

The recorder is a woodwind musical instrument, a type of fipple flute.

The skull and the spine

The two main parts of the central nervous system, the brain and the spinal cord are protected by the skull and the spinal column.

Vision correction

Concave and convex lenses are used for the correction of short-sightedness and far-sightedness.

Added to your cart.