کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

پورین ( C₅H₄N₄ )

پورین ( C₅H₄N₄ )

ترکیب شیمیایی آروماتیک هتروسیکلیک، مشتقات آن شامل گوانین و آدنین است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

purine, nitrogen-containing organic compound, heterocyclic compound, heteroatom, purine skeleton, guanine, adenine, DNA, nucleic acid, nucleotide, RNA, base pair, caffeine, theophylline, uric acid, pyrimidine, imidazole, organic chemistry, chemistry, biology, biochemistry

موارد مربوط

آر ان ای

یک پلی نوکلئوتیدکه از اسید فسفریک، ریبوز و بازهای نوکلئوتیدی (سیتوزین، یوراسیل، آدنین و گوانین) تشکیل شده است۔

دی ان ای

حامل اطلاعات ژنتیکی در سلولها۔

ADP ، ATP

ATP منبع اصلی انرژی سلول ها است۔

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ is a coenzyme that plays an important role mainly in catabolic processes, while NADP is important in anabolic processes as hydrogen carriers.

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres of DNA, coiled multiple times.

۲ - دی اکسی - بتا - D - ریبوز ( C₅H₁₀O₄ )

یک جزء دی ان ای، حاوی یک گروه هیدروکسیل کمتر از β - D - ریبوز است۔

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

تریپتوفان

یکی از ۲۰ اسید آمینه ای که پروتئین را تشکیل می دهند۔ شامل یک حلقه آروماتیک به عنوان بخشی از زنجیره جانبی آن است۔

ایمیدازول ( C₃H₄N₂ )

یک ترکیب آلی بیولوژیکی و تجربی مهم است۔

پیریمیدین ( C₄H₄N₂ )

یک ترکیب ارگانیک هتروسیکلی، مشتقات آن تیمین، سیتوزین و یوراسیل است۔

کوآنزیم A

کوآنزیم حامل آسیل که در هر دو فرآیند آنابولیک و کاتابولیک شرکت می کند۔

پیرول ( C₄H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک۔

بتا - D - ریبوز ( C₅H₁₀O₅ )

یک ترکیب بلوری موجود در اسیدهای نوکلئیک، کوآنزیم ها، نوکلئوتیدها و نوکلئوزیدها است۔

تمرین مولکولی VII (ترکیبات نیتروژن آلی)

تمرین در مورد گروه ها و ساختار ترکیبات نیتروژن آلی۔

Added to your cart.