کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

چگونه کار می کند؟ - توربین بخار ضربه ای

چگونه کار می کند؟ - توربین بخار ضربه ای

این انیمیشن ساختار و عملکرد توربین های ضربه ای را نشان می دهد۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

steam turbine, heat engine, power station, turbine hall, generator, heat energy, steam, vapour pressure, energy, electric current, amperage, electricity, thermodynamics, technology

موارد مربوط

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

توربوجت چگونه كار مي كند؟

این انیمیشن نحوه عملکرد موتور توربوجت را نشان می دهد۔

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper layers of the Earth into electricity.

آسیاب بادی

دستگاه هاي تبدیل انرژی باد به اشکال مفید قدرت قبلاً در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفتند.

تبخیر و جوش

در مایع هنگام تبخیر و جوش چه اتفاقی می افتد؟ نقطه جوش آن به چه چیزی بستگی دارد؟

کنکورد 1969

The first supersonic passenger airliner entered service in 1976۔

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using bacteria. Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide; burning...

F-16 Fighting Falcon (USA, 1978)

The Fighting Falcon is the most successful aircraft in the category of multi-purpose fighters.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Thermal power station (hydrocarbon fuel)

Thermal power stations convert energy released during the combustion of fossil fuels or renewable resources into electricity.

Added to your cart.