کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

پیوند پپتیدی

پیوند پپتیدی

اسیدهای آمینه که پروتئین ها را تشکیل می دهند، با پیوندهای پپتیدی متصل می شوند.

شيمى

کلیدواژه‌ها

peptide bond, amide bond, dipeptide, tripeptide, polypeptide, protein, C-terminus, N-terminus, amine group, carboxyl group, amino acid, glycine, alanine, organic side chain, water release, spatial structure, protein synthesis, enzyme, organic chemistry, biochemistry, chemistry

موارد مربوط

ساختار پروتئین ها

ساختار و ترتیب زنجیره های پلی پپتیدی بر ساختار فضایی پروتئین تاثیر می گذارد.

ساختار ثانویه پروتئین ها

زنجیره های پلیپپتیدی از اسیدهای آمینه تشکیل شده و می توانند در فرم مارپیچ آلفا یا صفحه بتا ظاهر شوند.

آمینو اسیدها

اسیدهای آمینه مونومرهای پروتئین هستند.

پلیمریزاسیون اتن

اتیلن پلیمریزه شده به عنوان پلی اتیلن شناخته می شود، نوعی از پلاستیک است.

آلانین ( C₃H₇NO₂ )

یک اسید آمینه غیر قطبی. مولکول های L و D تصاویر آینه ای یکدیگر هستند.

Added to your cart.