کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

پیوند کووالانسی در مولکول های بنزن

پیوند کووالانسی در مولکول های بنزن

در بنزن، پیوندهای سیگما و پای بین اتمهای کربن وجود دارد.

شيمى

کلیدواژه‌ها

benzene, benzene molecule, aromatic hydrocarbon, arenes, single bond, multiple bond, delocalised bond, bond, electron orbital, σ bond, π bond, covalent bond, aromatic ring, Kekulé, coal tar, molecule, hydrocarbon, chemistry, organic chemistry

موارد مربوط

ساختار مولکول های نیتروژن

این انیمیشن ساختار مولکول های نیتروژن، با یک پیوند سیگما و دو پیوند پای را نشان می دهد که اتم ها کنار هم نگه می دارند.

آرایش الکترونی کلسیم

این انیمیشن آرایش الکترونی اتم کلسیم را نشان می دهد.

بنزن ( C₆H₆ )

بنزن ساده ترین هیدروکربن آروماتیک است.

بنزوئیک اسید ( C₆H₅COOH )

ساده ترین اسیدهای کربوکسیلیک آروماتیک.

آنیلین ( C₆H₅NH₂ )

ساده ترین آمین آروماتیک. نام علمی آن فنیل آمین است.

فنول ( C₆H₅OH )

ساده ترین ترکیبات هیدروکسی آروماتیک.

تشکیل مولکول های هیدروژن

اتم های هیدروژن در مولکول های هیدروژن کنار هم توسط یک پیوند کووالانسی نگهداری می شوند.

توسعه مدل اتمی

مراحل عمده در تاریخ نظریه ها و دیدگاه ها درباره ساختار اتم.

استایرن (وینیل بنزن) ( C₈H₈ )

مایع بی رنگ با بویی شبیه بنزن. مونومر پلی استایرن.

کربنات کلسیم ( CaCO₃ )

سنگ آهک ماده ای است که به طور گسترده و متنوع استفاده می شود.

پیریمیدین ( C₄H₄N₂ )

یک ترکیب ارگانیک هتروسیکلی، مشتقات آن تیمین، سیتوزین و یوراسیل است.

نفتالین ( C₁₀H₈ )

ساده ترین هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای.

پیریدین ( C₅H₅N )

یک ترکیب آلی هتروسیکلیک بازیک. یک مایع سمی بی رنگ و با بوی تند.

Elementary particles

Matter is made up by quarks and leptons, while interactions are carried by bosons.

تمرینات مولکولی I (پیوندها)

تمرینی در مورد انواع مختلف پیوند.

Added to your cart.