کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

یون هیپوکلریت ( OCl⁻ )

یون هیپوکلریت ( OCl⁻ )

یون های هیپوکلریت هنگام ضد عفونی آب با کلر تشکیل می شوند.

شيمى

کلیدواژه‌ها

hypochlorite ion, anion, ion, disinfectant, chemistry

موارد مربوط

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است.

مقایسه هالوژن ها

عناصر هالوژن یک گروه در جدول تناوبی هستند که شامل پنج عنصر شیمیایی مرتبط، فلوئور، کلر، برم، ید و استاتین است.

Added to your cart.