کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

یون فسفات ( PO₄³⁻ )

یون فسفات ( PO₄³⁻ )

یون مرکبی که زمانی که یک مولکول اسید فسفریک پروتون آزاد می کند، تشکیل می شود۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

phosphate ion, acidic residue ion, anion, ion, compound ion, phosphoric acid, phosphates, trisodium phosphate, superphosphate, RNA, DNA, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

نماها

مدل گلوله و میله

یون فسفات PO₄³⁻

اطلاعات

جرم مولی: ۹۴/۵ گرم بر مول

شکل: چهار ضلعی موزون

زاویه باند: ۱۰۹/۵ درجه

ویژگی ها

یونهای فسفات دارای بار قراردادیهستند و با پیوندهای کووالانسی متصل هستند۔ پیوندهای پای یونی نامتمرکز هستند۔ با یون های فلزی و آمونیوم تشکیل نمک می دهد۔ فقط فسفات های آمونیوم و فلز قلیایی به خوبی در آب حل می شوند۔

پیدایش و تولید

یون فسفات از طریق تفکیک سه پروتون از اسید فسفریک تشکیل می شود۔ در خاک و مواد معدنی خاصی مشاهده می شود۔

موارد مصرف

یک عنصر مهم در کودها است۔ فرآیند ساخت سوپر فسفات شامل تشکیل محلول تری کلسیم فسفات با افزودن اسید سولفوریک و سپس اضافه کردن پودر گچ است۔ تری سدیم فسفات در رسوب زدایی آب استفاده می شود۔

مدل فضاپرکن

روايت

موارد مربوط

فسفر قرمز

یکی از آلوتروپ های فسفر۔

اسید فسفریک ( H₃PO₄ )

همچنین از آن به عنوان یک افزودنی غذایی، دفع سنگ آهک و ضد زنگ استفاده می شود۔

فسفر سفید ( P₄ )

یکی از آلوتروپ های فسفر۔

فسفر پنتااکسید ( P₂O₅ )

ترکیبی که دود سفید در طول احتراق فسفر تشکیل می دهد۔

۲ - دی اکسی - بتا - D - ریبوز ( C₅H₁₀O₄ )

یک جزء دی ان ای، حاوی یک گروه هیدروکسیل کمتر از β - D - ریبوز است۔

آر ان ای

یک پلی نوکلئوتیدکه از اسید فسفریک، ریبوز و بازهای نوکلئوتیدی (سیتوزین، یوراسیل، آدنین و گوانین) تشکیل شده است۔

دی ان ای

حامل اطلاعات ژنتیکی در سلولها۔

تری کلرید فسفر ( PCl₃ )

مایع بی رنگ که در هوای مرطوب دود می کند۔

کوآنزیم A

کوآنزیم حامل آسیل که در هر دو فرآیند آنابولیک و کاتابولیک شرکت می کند۔

بتا - D - ریبوز ( C₅H₁₀O₅ )

یک ترکیب بلوری موجود در اسیدهای نوکلئیک، کوآنزیم ها، نوکلئوتیدها و نوکلئوزیدها است۔

ADP ، ATP

ATP منبع اصلی انرژی سلول ها است۔

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ is a coenzyme that plays an important role mainly in catabolic processes, while NADP is important in anabolic processes as hydrogen carriers.

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

یون پرمنگنات ( MnO₄⁻ )

پرمنگنات پتاسیم به عنوان یک ضد عفونی کننده استفاده می شود۔

Added to your cart.