کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

کوه های یخ

کوه های یخ

کوه های یخ بلوک هایی از آب شیرین منجمد هستند که در دریا شناورند.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

iceberg, ice sheet, ice, Titanic, sea current, water molecule, melting, glacier, freezing, calving, Antarctic, Arctic Circle, global warming, climate change, geography, nature

موارد مربوط

ذوب و انجماد

در طول انجماد، پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های آب تشکیل می شود که موجب ایجاد ساختار بلوری می شود.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد.

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

تایتانیک -۱۹۱۲-

آر ام اس تایتانیک بزرگترین کشتی مسافربری در آغاز قرن بیستم بود.

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

Glaciation

The last Ice Age ended about 13 thousand years ago.

Ötzi, the Iceman

The mummified body of a man who probably lived in the Chalcolithic period, was found in one of the glaciers of the Alps.

Added to your cart.